Valleberga Kirke set fra sydvest

Kirker og helligdomme / Churches & shrines, RELIGION / RELIGION

Valleberga Church seen from southwest

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Valleberga Kirke oprindeligt fra det 12. århundrede i romansk stil, er meget usædvanlig for Skåne ved at være grundlagt som en rundkirke. I 1791 blev rundkirken ombygget med udvidelser mod nord, vest og syd. Udvidelserne blev nedlagt i 1908–10 da rundkirken blev restaureret, og en stor katedral-lignende forlængelse med tårn i Jugend stil blev føjet til mod vest.
Et separat citadel ligger lige sydøst for kirken og ligner meget et traditionelt skånsk eller dansk kirketårn.

Valleberga Church originally built in the 12th century in Romanesque style is very unusual for Scania in being established as a round-church. In 1791 the round-church was rebuilt with extensions to the north, west and south. The extensions were taken down 1908–10 when the round-church was restored. A large cathedral-like extension and tower in Jugend style was added towards west.
A separate kastal is located southeast of the church much alike the tower of a traditional Scanian or Danish church.

Foto: April 2011, Valleberga, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 4960 x 3589.)

2 Citadellet

Et “citadel” er et middelaldertårn eller tilsvarende bygning i sten, der oprindeligt kunne fungere som forsvarsværk. Valleberga kirkes klokketårn er en sådan bygning fra den sene middelalder og har muligvis indgået i en tidligere mur omkring den oprindelige kirke.
På gulvet i citadellet ligger resterne af tre rektangulære gravsten udskåret i kalksten fra Komstad. Desuden er udstillet to slutsten med ornamenter fra de oprindelige portaler. Den ene af slutstenene blev fundet i 1956 under gulvet i den nuværende rundkirke. Den anden blev fundet under en restaurering i 2008. Den var indtil da blevet anvendt som fyldmateriale i det sydlige tværskib af den større katedral-lignende udvidelse fra 1908–10. Da den nye kirke blev bygget, ønskede den lokale menighed at rive det gamle citadel ned, men det blev forhindret af myndigheder i Stockholm.

A ‘kastal’ (diversion of the latin word: castellum) is a Medival tower or a similar building in stone, originally usable as a fortification. The belfry of Valleberga Church is a late Medieval kastal and was possibly included in an earlier wall round the original church.
On the floor inside the kastal rest three rectangular gravestones cut in limestone from Komstad. Also two key-stones with ornaments from the original portals are shown in the kastal. One of the key-stones was found 1956 under the floor in the current round-church. The second was found during a restoration in 2008. It was until then used as fill material in the southern cross-wing of the large cathedral-like extension from 1908–10. When the new church was built, the local parish prefered to tear down the old kastal, but this was prevented by authorities in Stockholm.

Foto: September 2011, Valleberga, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 2774 x 3640. OBS: Not much larger.)

3 Kirkedør

Den naglehæftede kobberbeklædning på den vestlige indgang til Valleberga Kirke. Den nuværende kirke er en katedral-lignende bygning i Jugend stil.

The rivet attached cobber clothing on the west facing entrance to Valleberga Church. The current church is a cathedral-like building in Jugend style.

Foto: September 2011, Valleberga, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 5853 x 3941.)

4 Kirkerum

Det nuværende skib i Valleberga Kirke.

Valleberga Church aisle to day.

Foto: September 2011, Valleberga, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 5868 x 3821.)

5 Døbefont

Valleberga døbefont er i romansk stil fra den anden halvdel af de 11. århundrede. Fonten viser scener fra en legende om apostlene Peter og Paul. Den lodrette del bærer et relief med bl.a. Kristus og to glorificerede personer, alle tre med en bog og rejst højre hånd til velsignelse. Fodstykket viser bl.a. skulpturer af dyr og menneskehoveder. Døbefonten er hugget i sandsten, muligvis af Trydemästeren, ofte associeret med den gotiske mester “Majestatis”.

Valleberga baptismal font is in Romanesque style from the second half of the 11th century. The font shows scenes from a legend about the apostles Peter and Paul. The vertical part is a relief with a.o. Christ and two glorified persons, all three holding a book and with raised right hand for blessing. The pedestal a.o. shows sculptures of animals and human heads. The font is carved in sand-stone probably by the Tryde-master (Swedish: Trydemästeren) often associated with the Gothic master “Majestatis”.

Foto: September 2011, Valleberga, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 3281 x 4396.)

6 Døbefont relief

Nærbillede af relieffet.

Close up of the relief.

Foto: September 2011, Valleberga, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 6109 x 4124.)

Om fotograferingen:

Det første billede er fra april, resten fra september 2011.

Valleberga Kirke ligger på ett område i Österlen, der strækker sig som en flad slette i alle retninger. På denne slette ligger Valleberga by med mindre end 20 huse og gårde omkring det eneste vejkryds. Den nordvestlige kvadrant optages for en stor del af kirken. Stedet leder tanken hen på krydset i filmen North by Northwest, eller på dansk: Menneskejagt, af Hitchcoch. Det er ret overraskende at finde en mindre katedral på dette tyndt befolkede sted.
Österlen byder på andre overraskelser, Ales Stenar, Loderup Kirke ikke langt derfra (et særpræget konglomerat af bygninger), og det smukke Glimmingehus (hvis man forlænger lidt mod nordøst).

På grund af beplantningen langs vejen (til højre i det øverste billede), bliver fotografen trængt ind mod kirken, der er relativt lang og med et højt tårn. Så en 24 mm linse er påkrævet, og det betyder aggressiv fortegning i kanten, som senere må rettes op og justeres. Næste gang jeg besøger Valleberga for at tage billeder, har jeg en 3 meter høj (sammenklappelig) wienerstige med, så jeg kan kigge hen over gravstenene, der generelt er både højere og bredere i Sverige og dominerer for meget i almindelig øjenhøjde.