Vingesektion fra traditionel vindmølle

HISTORIE / HISTORY, Vindmøller / Windmills

Wing section from tradional windmill

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Vin­ge­sek­tion fra en renove­ret tra­di­tio­nel vind­møl­le af hol­land­sk design. Møl­len blev byg­get i 1853. Den sæt­ter i gang, når de oprul­le­de sejl rul­les ud og sur­res til trem­me­vær­ket for at fan­ge vin­den.

Wing section from an renova­ted tra­di­tio­nal wind­mill of Dutch design. The mill was built in 1853. It is acti­va­ted when the rol­led up sails are relea­sed and las­hed to the lat­ti­cework to catch the wind.

Foto: Maj 2009, Nør­re Jern­lø­se, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5949 x 4032.)

Bil­le­der fra sam­me sted / Ima­ges from the same site:
Vin­du­es­par­ti fra tra­di­tio­nel vind­møl­le / Win­dow section from tra­di­tio­nal wind­mill