Vomb kirke set fra vest

Kirker og helligdomme / Churches & shrines, RELIGION / RELIGION

Vomb Church seen from west

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Vomb Kir­ke blev byg­get omkring 1200. I det 14. årh. blev ski­bet for­sy­net med hvæl­vin­ger. I 1871 blev kir­ken ombyg­get og der blev bl.a. til­fø­jet et tårn – dre­jet 90 gra­der i for­hold til det tra­di­tio­nel­le udse­en­de. Arki­tek­ten var Hel­go Zet­ter­vall.

Vomb Church was built in Sca­nia round 1200. In the 14th cen­tury the ais­le was exten­ded with vaults. In 1871 the church was rebu­ilt and among other a tower was added – tur­ned 90 degre­es com­pa­red to the tra­di­tio­nal look. The archi­tect was Hel­go Zet­ter­vall.

Foto: Maj 2010, Vomb, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)