Vinduesparti fra traditionel vindmølle

HISTORIE / HISTORY, Vindmøller / Windmills

Window section from traditional windmill

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Vin­du­es­par­ti fra en renove­ret tra­di­tio­nel vind­møl­le af hol­land­sk design. Møl­len blev byg­get i 1853.

Win­dow section from a renova­ted tra­di­tio­nal wind­mill of Dutch design. The mill was built in 1853.

Foto: Maj 2009, Nør­re Jern­lø­se, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5958 x 4032.)

Bil­le­der fra sam­me sted / Ima­ges from the same site:
Vin­ge­sek­tion fra tra­di­tio­nel vind­møl­le / Wing section from tra­di­tio­nal wind­mill