Vindmølle-perspektiv

INDUSTRI / INDUSTRY, Vindmøller / Wind turbines

Wind turbine perspective

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Dis­se mel­lem­for­mat-vind­møl­ler og stør­re hav­ba­se­re­de udga­ver kom­bi­ne­ret med andre sol-, vand- eller bio­mas­se-drev­ne indret­nin­ger skal efter pla­nen eli­mi­ne­ret beho­vet for jord­ba­se­re­de brænd­stof­fer i Dan­mark inden 2050.

The­se medi­um for­mat wind tur­bi­nes and lar­ger sea-based ver­sions com­bi­ned with other sun, water or bio­mass-powe­red faci­li­ties are plan­ned to eli­mi­na­te the need for fos­sil fuels in Den­mark befo­re 2050.

Foto: Maj 2009, Hages­holm, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4018.)