Vincents hörna

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Vincent’s corner

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Inden 1800 fand­tes der ingen kyst­vej øst­på fra Trel­le­borg. Siden kom der et køre­spor frem til “Vin­cents hör­na”.
Huset midt­for var Vin­cents affär (for­ret­ning), byg­get omkring 1880. Anders Vin­cent vend­te til­ba­ge fra et 8-årigt ophold i Austra­li­en i 1884. I 1891 gif­te­de han sig med Ker­sti Per­s­son fra Tull­storp, og hun star­te­de en syer­ske- og manu­fak­tur­for­ret­ning her. Nog­le år sene­re åbne­de de en kolo­ni­alva­re­han­del med lidt af hver og med til­la­del­se til at sæl­ge vin og øl. (Man kan læse yder­li­ge­re om Anders Vin­cent i bogen, der hen­vi­ses til neden­for.)
Selv om der nu var køre­mu­lig­hed til Vin­cents hör­na, var der ingen bro over Sän­kebäk, men blot et vade­sted, og fra Vin­cents måt­te rej­sen­de tage kir­ke­vej­en over Lil­la Bed­din­ge by op til Östra Vem­men­hög og der­ef­ter ned til Hör­te for at kom­me til Ystad.
I 1928 påbe­gynd­tes vej­en gen­nem Bed­din­ge­strand, og som­me­ren efter var den klar øst­på mod Dis­bäck. Højest til­lad­te hastig­hed var da 45 km/t og 35 i de min­dre byer.
Der fand­tes dem, der vil­le køre hur­ti­ge­re. Alle­re­de i 1926 var den før­ste “lige­bane­kon­kur­rence” ble­vet opret­tet i Skå­ne, nær­me­re bestemt i Sjö­bo, og hvad var vel mere på sin plads end at ind­vie den nye vej med en motor­cy­kel­kon­kur­ren­ce?
Den løb af stab­len søn­dag den 11. august 1929 og arran­ge­re­des af Motor­klub­ben Tändstif­ten (tæn­d­rø­ret) i Malmö med over 60 star­ten­de ekvi­pa­ger.
Kon­kur­ren­cen gen­nem­før­tes med fly­ven­de start. Man star­te­de ude ved Dis­bäck på en 900 meters til­løbs­stræk­ning. Sel­ve kon­kur­ren­ce­stræk­nin­gen var kun på 500 meter, og målet var ved Gran­hyd­dan. Star­ter­ne var enkelt­vis, og der blev benyt­tet en for den tid avan­ce­ret tid­tag­ning. Der fand­tes 5 for­skel­li­ge kate­go­ri­er: turist, sport, racer plus to side­vogns­klas­ser. Inden for hver kate­go­ri fand­tes der for­skel­li­ge klas­ser afhæn­gigt af cylin­der­vo­lu­men, der vari­e­re­de fra 250 til 1200 cc, og resul­tat­lis­ten omfat­te­de der­for ikke min­dre end 20 klas­ser.
Hugo Carls­son fra Malmö på en Saroléa 500 cc og Allan Blom­k­vist fra Göte­borg på en Doug­las 750 cc var hur­tigst. De kør­te beg­ge på 10,9 sek, eller 165,14 km/t. Nils Holm­berg fra Ski­varp nåe­de op på 111,8 km/t på sin Har­ley David­son 1000 cc turist­ma­ski­ne.

Kil­de: Bogen “Bed­din­ge­strand — Från fiskelä­ge och badort till dagens moder­na sam­häl­le”, udgi­vet af Lil­la Bed­din­ge Bya­lag i 2009 sam­men med Nils Brön­mark.
Bogen koster 100 sek plus por­to og kan bestil­les her.

Befo­re 1800 the­re was no road along the coast eastout from Trel­le­borg. Later came a tra­ck as far as to “Vincent’s cor­ner”. Still the­re was no brid­ge over the San­ke­bak stream, only a ford, and from Vincent’s tra­vel­lers had to take the chur­chro­ad via Lil­la Bed­din­ge vil­la­ge up north to Ostra Vem­men­hog and then down to Hor­te to get to Ystad.
In 1928 the road through Bed­din­ge­strand was ini­ti­a­ted and the fol­lowing sum­mer it was rea­dy eastout to Dis­ba­ck. Maxi­mum legal spe­ed at the time was 45 km/t and 35 in the vil­la­ges.

Foto: Fra før 1928.

Foto­graf: Ukendt.

(100% for­mat in pixels: 3024 x 2099. Edi­to­ri­al use only.)

2 Vincents hörna, 2011

Vin­cents hör­na foto­gra­fe­ret på sam­me sted mindst 83 år sene­re. Man kan sta­dig ane den gam­le ind­gang i den øst­li­ge gavl, og L:a Bed­din­ge Kyrkväg fra nord­s­i­den af kryd­set er nu let­te­re at obser­ve­re.

Vincent’s cor­ner pho­to­grap­hed from the same spot at least 83 years later. The old entran­ce from the eastern gab­le is still notisab­le, and Lil­la Bed­din­ge Chur­chro­ad from the north side of the cros­sing is more obvious.

Foto: Juni 2011, Bed­din­ge­strand, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)