Vestas vindmøller på Jordberga

INDUSTRI / INDUSTRY, Vindmøller / Wind turbines

Vestas wind turbines on Jordberga

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Vind­møl­ler er impo­ne­ren­de mon­stre. Her for­nem­mes stør­rel­sen af et moder­ne møl­letårn til en 1,8 MW (MegaWatt) mel­lem­stor Vest­as Mk. 7 vind­møl­le. Det vege­ta­tions­fri områ­de anty­der omrid­set af jer­n­be­ton­fun­da­men­tet, der ræk­ker dybt ned under tår­net som en stor kva­dra­tisk fod. I for­grun­den anten­nen til kom­mu­ni­ka­tio­nen med en lidt afsi­des belig­gen­de relæ­sta­tion, der vide­re­sen­der data til Vest­as og mod­ta­ger instruk­tio­ner til den enkel­te møl­le. Det­te pro­jekt var til­sy­ne­la­den­de under­ka­stet en ræk­ke eks­pe­ri­men­ter, for på det­te og det næste bil­le­de kan man (ved at klik­ke på bil­le­det og for­stør­re) se tem­poræ­re sek­tions­op­del­te vin­ger.

Wind tur­bi­nes and tra­di­tio­nal wind­mills are impres­sing monsters. Here you can per­cei­ve the size of the tower of a modern 1.8 MW (MegaWatt), medi­um Vest­as Mk. 7 wind tur­bi­ne. The area wit­hout vege­ta­tion indi­ca­te the sour­ro­un­dings of the iron enfor­ced con­cre­te foun­da­tion, rea­ching deep down under the tower as a big quadrangu­lar foot. In the fore­gro­und the anten­na for the com­mu­ni­ka­tion with a near­by relay sta­stion relaying data to Vest­as and recei­ving indi­vi­du­al instructions for the tur­bi­nes. Appa­rent­ly this pro­ject was sub­ject for a num­ber of expe­ri­men­tal runs. In this ima­ge and in the next you can (if you cli­ck on the ima­ge and enl­ar­ge) see sectio­nized tem­porary wings.

Foto: April 2011, Val­le­ber­ga, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format i pixels: 4960 x 3589.)

2 Roterende sejl

Det­te vind­møl­letårn er 80 meter højt. Vin­ger­nes rota­tion skyl­des de sam­me kræf­ter, der vir­ker på et sejlskib. Her vir­ker tre sejl på sam­me aksel, og der over­fø­res bety­de­li­ge kræf­ter til møl­le­na­vet. Møl­le­hu­set, der bl.a. inde­hol­der et gear og en gene­ra­tor, syner ikke af meget nede­fra, men er på stør­rel­se med en stor cam­ping­vogn.

The tower of this wind tur­bi­ne is 80 meter high. The wings are dri­ven by the same for­ces wor­king on a sail-ship. Here three sails work on the same axle, and con­si­de­rab­le for­ces are trans­fer­red to the nave. The tur­bi­ne hou­se, a.o. hol­ding a gear and a gene­ra­tor, doesn’t look of much from the gro­und but mat­ches the size of a big cam­per.

Foto: Sep­tem­ber 2011, Jord­ber­ga, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format i pixels: 5606 x 3855.)

3 Tøjrede giganter

Her et andet sæt vin­ger, sand­syn­lig­vis de bli­ven­de, der afven­ter mon­te­ring. Rod­sek­tio­nen af en af de tre gigan­ti­ske glas­fi­ber­vin­ger er syn­lig i for­grun­den. Mon­te­rings­flan­gens dia­me­ter (her dæk­ket af pla­stic) er ca. 1,5 m, læng­den af hver vin­ge er omkring halv­de­len af rotor­di­a­me­te­ren, der er 90 meter.

Here an second set of wings, pro­bably the per­ma­nent set wai­ting for moun­ting. The root section of one of the gigan­tic glass fiber wings is visib­le in the fore­gro­und. The dia­me­ter of the moun­ting flan­ge (cove­red by the pla­stic) is c. 1.5 m, the length of each wing is about half the rotor dia­me­ter, which is 90 meter.

Foto: April 2011, Jord­ber­ga, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format i pixels: 6048 x 4032.)

4 Evolution

Udvik­lin­gen inden for et halvt århund­re­de har med­ført en effek­tiv og ele­gant vind­møl­le.
Jeg hav­de foto­gra­fe­ret den gam­le stub­møl­le et par år tid­li­ge­re – se her.

The deve­l­op­ment wit­hin half a cen­tury has lead to an effi­ci­ent and ele­gant wind tur­bi­ne.
I had pho­to­grap­hed the old post-mill a coup­le of years ear­li­er – look here.

Foto: April 2011, Jord­ber­ga, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format i pixels: 2749 x 3447. Obs: ikke meget stør­re.)

Om fotograferingen:

Det­te pro­jekt (ikke mit, jeg foto­gra­fe­rer kun for mig selv), som skul­le omfat­te fire ens 1,8 MW Vest­as vind­møl­ler blev alle­re­de ved udgrav­nin­gen til fun­da­men­ter­ne annon­ce­ret på en rek­la­me­fla­de i motor­vejs­for­mat ved ind­kørs­len til sel­ve byg­ge­plad­sen — og vak­te straks min inter­es­se. Jord­ber­ga og/eller Vest­as ønske­de en lokal dia­log om pro­jek­tet, tro­e­de jeg. Imid­ler­tid fandt mine hen­ven­del­ser med spørgs­mål til de løben­de eks­pe­ri­men­ter (og der var abso­lut intet oplæg til busi­ness fra min side — kun naiv inter­es­se, måske iblan­det en anel­se nys­ger­rig­hed) ingen imø­de­kom­men­hed hos Jord­ber­ga eller Vest­as, der beg­ge skuf­fe­de ved ikke at sva­re. Kom­mu­ni­ka­tio­nen var totalt envejs.

Sel­ve foto­gra­fe­rin­gen var lige­til (bil­le­der­ne er natur­lig­vis alle foto­gra­fe­ret med tele fra vej­en). Men efter­be­hand­lin­gen af de tre før­ste bil­le­der, der er foto­gra­fe­ret i sam­me kor­te tids­rum og næsten i sam­me ret­ning, i for­sø­get på at ska­be en ens­ar­tet him­mel, tog sin tid. … Indrøm­met — her er tale om lidt hyk­le­ri, da jeg ikke har det mind­ste imod at redi­ge­re bil­le­der. Men anstren­gel­ser­ne har kun i nogen grad ført til det ønske­de resul­tat. Det sid­ste bil­le­de er nog­le dage yngre og repræ­sen­te­rer en anden type him­mel.