Vejviseren i Smygehamn

TEGN OG SYMBOLER / SIGNS & SYMBOLS

The signpost in Smygehamn

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Vej­vi­se­ren i Smy­ge­hamn (det syd­lig­ste punkt i Sve­ri­ge) angi­ver ret­ning og distan­ce til et antal metro­po­ler: Ber­lin, Køben­havn, Lon­don, Moskva, Paris og Sto­ck­holm, samt afstan­den 1572 km til skæ­rings­punk­tet mel­lem Fin­land, Nor­ge og Sve­ri­ge (Tre­riks­rö­set, Tre­ri­ges-dys­sen) — det nord­lig­ste punkt i Sve­ri­ge.

Sign­post in Smy­ge­hamn (the sout­her­n­most point of Swe­den) indi­ca­tes direction and distan­ce to a num­ber of metro­pols, Ber­lin, Paris, Lon­don, Sto­ck­holm, Copen­ha­gen inclu­ding the distan­ce 1572 km to the inter­section betwe­en Fin­land, Norway and Swe­den (Tre­riks­ro­set, Three reich cairn ) — the nort­her­n­most point of Swe­den.

Foto: Okto­ber 2009, Smy­ge­hamn, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3781 x 5817.)