Vejrbidt skilt — Adgang strengt forbudt

TEGN OG SYMBOLER / SIGNS & SYMBOLS

Weathered sign — Entry strictly prohibited

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Soltør­ret træskilt med tek­sten: Adgang strengt for­budt. Tek­sten har sand­syn­lig­vis været hvid på sort bag­grund. Gen­nem åre­ne har den hvi­de far­ve vir­ket som sol­fil­ter, og ned­bryd­nin­gen har været størst uden om bog­sta­ver­ne. Som resul­tat står bud­ska­bet nu frem som et relief.

Sun-dri­ed woo­den sign with the text: Entry stri­ct­ly pro­hi­bi­ted. The text has pro­bably been whi­te on a bla­ck back­gro­und. Over the years the whi­te paint has wor­ked as a sun-fil­ter, and the weat­he­ring has been lar­gest round the let­ters. As a result the mes­sa­ge now stands out as a relief.

Foto: Maj 2008, Gl. Tøl­lø­se, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format i pixels: Not much lar­ger.)