Vand- og sandslebne klipper, Kullen

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE

Water and sand smoothed rocks, Kullen

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Vand og sand har udg­lat­tet for­mer­ne i dis­se klip­per.

Water and sand have smoo­t­hed the sha­pes of the­se rocks.

Foto: Tid­lig som­mer 1979 eller -80, Kul­len, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6854 x 5010.)

Om foto­gra­fe­rin­gen:
Bil­le­det blev taget på en sort/hvid rul­le­film, sand­syn­lig­vis med mit Zen­za Bro­ni­ca ETRS, 4,5 x 6 cm, som jeg var meget til­freds med den­gang i 70–80’erne. Det oprin­de­li­ge nega­tiv lig­ger gemt væk i et omfat­ten­de fysisk arkiv (som jeg nok får taget hul på en dag, når drøm­men om at eje en nega­tivskan­ner er gået i opfyl­del­se). Det­te bil­le­de er pro­duk­tet af en skan­ning i prin­te­r­en af et til­sva­ren­de gam­melt papir­bil­le­de. Pro­ces­sen er uven­lig mod detal­jer­ne (bort­set fra stø­vet), og den efter­føl­gen­de digi­ta­le skær­p­ning har givet den fine struk­tur i ste­ne­ne en omgang med grov­fi­len. For mig udlø­ser bil­le­det mas­ser af gode erin­drin­ger om kla­tren­de børn og afslap­pe­de for­æl­dre under pin­se­ud­flug­ten til Kul­len med Lan­drover-klub­ben i Vestsjæl­land.