Valleberga Kirke set fra sydvest

Kirker og helligdomme / Churches & shrines, RELIGION / RELIGION

Valleberga Church seen from southwest

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Val­le­ber­ga Kir­ke oprin­de­ligt fra det 12. århund­re­de i romansk stil, er meget usæd­van­lig for Skå­ne ved at være grund­lagt som en rund­kir­ke. I 1791 blev rund­kir­ken ombyg­get med udvi­del­ser mod nord, vest og syd. Udvi­del­ser­ne blev ned­lagt i 1908-10 da rund­kir­ken blev restau­re­ret, og en stor kated­ral-lig­nen­de for­læn­gel­se med tårn i Jugend stil blev føjet til mod vest.
Et sepa­rat cita­del lig­ger lige sydøst for kir­ken og lig­ner meget et tra­di­tio­nelt skånsk eller dansk kir­ketårn.

Val­le­ber­ga Church ori­gi­nal­ly built in the 12th cen­tury in Roma­nesque sty­le is very unusu­al for Sca­nia in being establis­hed as a round-church. In 1791 the round-church was rebu­ilt with exten­sions to the north, west and south. The exten­sions were taken down 1908-10 when the round-church was resto­red. A lar­ge cat­hed­ral-like exten­sion and tower in Jugend sty­le was added towards west.
A sepa­ra­te kastal is loca­ted sout­heast of the church much ali­ke the tower of a tra­di­tio­nal Sca­ni­an or Danish church.

Foto: April 2011, Val­le­ber­ga, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 4960 x 3589.)

2 Citadellet

Et “cita­del” er et mid­delal­dertårn eller til­sva­ren­de byg­ning i sten, der oprin­de­ligt kun­ne fun­ge­re som for­svar­s­værk. Val­le­ber­ga kir­kes klok­ketårn er en sådan byg­ning fra den sene mid­delal­der og har mulig­vis ind­gå­et i en tid­li­ge­re mur omkring den oprin­de­li­ge kir­ke.
På gul­vet i cita­del­let lig­ger rester­ne af tre rek­tangu­læ­re grav­sten udskå­ret i kal­k­sten fra Komstad. Des­u­den er udstil­let to slut­sten med orna­men­ter fra de oprin­de­li­ge por­ta­ler. Den ene af slut­ste­ne­ne blev fun­det i 1956 under gul­vet i den nuvæ­ren­de rund­kir­ke. Den anden blev fun­det under en restau­re­ring i 2008. Den var ind­til da ble­vet anvendt som fyld­ma­te­ri­a­le i det syd­li­ge tvær­skib af den stør­re kated­ral-lig­nen­de udvi­del­se fra 1908-10. Da den nye kir­ke blev byg­get, ønske­de den loka­le menig­hed at rive det gam­le cita­del ned, men det blev for­hin­dret af myn­dig­he­der i Sto­ck­holm.

A ‘kastal’ (diver­sion of the lat­in word: castel­lum) is a Medi­val tower or a similar buil­ding in sto­ne, ori­gi­nal­ly usab­le as a for­ti­fi­ca­tion. The bel­fry of Val­le­ber­ga Church is a late Medi­e­val kastal and was pos­sibly inclu­ded in an ear­li­er wall round the ori­gi­nal church.
On the floor insi­de the kastal rest three rectangu­lar gra­ve­sto­nes cut in lime­sto­ne from Komstad. Also two key-sto­nes with orna­ments from the ori­gi­nal por­tals are shown in the kastal. One of the key-sto­nes was found 1956 under the floor in the cur­rent round-church. The second was found during a resto­ra­tion in 2008. It was until then used as fill mate­ri­al in the sout­hern cross-wing of the lar­ge cat­hed­ral-like exten­sion from 1908-10. When the new church was built, the local parish pre­fe­red to tear down the old kastal, but this was pre­ven­ted by aut­ho­ri­ties in Sto­ck­holm.

Foto: Sep­tem­ber 2011, Val­le­ber­ga, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 2774 x 3640. OBS: Not much lar­ger.)

3 Kirkedør

Den nag­le­hæf­te­de kob­ber­be­klæd­ning på den vest­li­ge ind­gang til Val­le­ber­ga Kir­ke. Den nuvæ­ren­de kir­ke er en kated­ral-lig­nen­de byg­ning i Jugend stil.

The rivet atta­ched cob­ber clo­t­hing on the west facing entran­ce to Val­le­ber­ga Church. The cur­rent church is a cat­hed­ral-like buil­ding in Jugend sty­le.

Foto: Sep­tem­ber 2011, Val­le­ber­ga, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5853 x 3941.)

4 Kirkerum

Det nuvæ­ren­de skib i Val­le­ber­ga Kir­ke.

Val­le­ber­ga Church ais­le to day.

Foto: Sep­tem­ber 2011, Val­le­ber­ga, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5868 x 3821.)

5 Døbefont

Val­le­ber­ga døbe­font er i romansk stil fra den anden halv­del af de 11. århund­re­de. Fon­ten viser sce­ner fra en legen­de om apost­le­ne Peter og Paul. Den lod­ret­te del bærer et relief med bl.a. Kristus og to glo­ri­fi­ce­re­de per­so­ner, alle tre med en bog og rejst høj­re hånd til vel­sig­nel­se. Fod­styk­ket viser bl.a. skul­p­tu­rer af dyr og men­ne­ske­ho­ve­der. Døbe­fon­ten er hug­get i sand­sten, mulig­vis af Try­demäste­ren, ofte asso­ci­e­ret med den goti­ske mester “Maje­sta­tis”.

Val­le­ber­ga bap­tis­mal font is in Roma­nesque sty­le from the second half of the 11th cen­tury. The font shows sce­nes from a legend about the apost­les Peter and Paul. The ver­ti­cal part is a relief with a.o. Christ and two glo­ri­fied per­sons, all three hol­ding a book and with rai­sed right hand for bles­sing. The pedestal a.o. shows scul­p­tu­res of ani­mals and human heads. The font is car­ved in sand-sto­ne pro­bably by the Try­de-master (Swe­dish: Try­demäste­ren) often asso­ci­a­ted with the Got­hic master “Maje­sta­tis”.

Foto: Sep­tem­ber 2011, Val­le­ber­ga, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3281 x 4396.)

6 Døbefont relief

Nær­bil­le­de af reli­ef­fet.

Clo­se up of the relief.

Foto: Sep­tem­ber 2011, Val­le­ber­ga, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6109 x 4124.)

Om fotograferingen:

Det før­ste bil­le­de er fra april, resten fra sep­tem­ber 2011.

Val­le­ber­ga Kir­ke lig­ger på ett områ­de i Öster­len, der stræk­ker sig som en flad slet­te i alle ret­nin­ger. På den­ne slet­te lig­ger Val­le­ber­ga by med min­dre end 20 huse og går­de omkring det ene­ste vej­kryds. Den nord­ve­st­li­ge kva­drant opta­ges for en stor del af kir­ken. Ste­det leder tan­ken hen på kryd­set i fil­men North by Nort­hwest, eller på dansk: Men­ne­skej­agt, af Hit­chcoch. Det er ret over­ra­sken­de at fin­de en min­dre kated­ral på det­te tyndt befol­ke­de sted.
Öster­len byder på andre over­ra­skel­ser, Ales Ste­nar, Loderup Kir­ke ikke langt der­fra (et sær­præ­get kong­lo­me­rat af byg­nin­ger), og det smuk­ke Glim­m­in­ge­hus (hvis man for­læn­ger lidt mod nor­døst).

På grund af beplant­nin­gen langs vej­en (til høj­re i det øver­ste bil­le­de), bli­ver foto­gra­fen trængt ind mod kir­ken, der er rela­tivt lang og med et højt tårn. Så en 24 mm lin­se er påkræ­vet, og det bety­der aggres­siv for­teg­ning i kan­ten, som sene­re må ret­tes op og juste­res. Næste gang jeg besø­ger Val­le­ber­ga for at tage bil­le­der, har jeg en 3 meter høj (sam­men­klap­pe­lig) wie­ner­sti­ge med, så jeg kan kig­ge hen over grav­ste­ne­ne, der gene­relt er både høje­re og bre­de­re i Sve­ri­ge og domi­ne­rer for meget i almin­de­lig øjen­høj­de.