Tølløse togremise i forfald

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Tollose engine shed decay

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Tog­re­mi­se med inter­es­sant forskud­te sek­tio­ner og et tårn til vand­for­sy­ning; byg­get 1901–2 for Tøl­lø­se-Sla­gel­se jer­n­ba­nen efter teg­nin­ger af Hein­rich Wen­ck. I øje­blik­ket afven­ter byg­nin­gen restau­re­ring — eller nedriv­ning. Novem­ber 2011: Nedriv­ning beslut­tet og gen­nem­ført.

Engi­ne shed with inte­r­e­sting off­set sections and a tower for water sup­ply; built 1901–2 for the Tøl­lø­se-Sla­gel­se railway after drawings by Hein­rich Wen­ck. Cur­rent­ly the buil­ding is wai­ting resto­ra­tion — or demo­li­tion. Novem­ber 2011: Demo­li­tion deci­ded and execu­ted.

Foto: Juni 2009, Tøl­lø­se, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6150 x 4104.)