Stubmølle-profil

HISTORIE / HISTORY, Vindmøller / Windmills

Post mill profile

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Stub­møl­len er byg­get helt af træ. I Euro­pa opstod den i peri­o­den 1600–1800. Da roto­raks­len er mon­te­ret i sel­ve møl­le­hu­set, skal hele møl­len dre­jes ind i vin­den, hvil­ket udfø­res manu­elt ved hjælp af en udrig­ning på bag­si­den. Med det sene­re hol­land­ske design blev aks­len til vin­gen mon­te­ret i en drej­e­lig hat, så vin­gen kan ændre ret­ning uaf­hæn­gigt af møl­le­hu­set. Hat­tens hori­son­tale bevæ­gel­se sker auto­ma­tisk ved hjælp af en min­dre sekun­dær rotor mon­te­ret på bag­si­den af hat­ten vin­kel­ret på hoved­ro­to­ren. Den hol­land­ske kon­struk­tion til­lod der­med stør­re grund­mu­re­de møl­le­hu­se.

The post mill is enti­re­ly made of wood. In Euro­pe it ori­gins in the peri­od 1600–1800. As the rotor-shaft is moun­ted in the mill-hou­se itself, the who­le mill must be tur­ned into the wind, which is done manu­al­ly from a boom on the back­si­de. With the later Dutch design the rotor-shaft was moun­ted in a swi­vel­ling hat allowing the rotor to chan­ge direction inde­pen­dent­ly of the mill-hou­se. The hori­son­tal move­ment of the hat is auto­ma­ti­cal­ly per­for­med by a smal­ler secon­dary rotor moun­ted per­pen­di­cu­lar­ly to the main rotor on the back­si­de of the hat. The Dutch con­struction the­re­by allowed lar­ger bri­ck-built mill hou­ses.

Foto: August 2009, Lil­la Jord­ber­ga, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)

Bil­le­der fra sam­me sted / Ima­ges from the same site:
Stub­møl­le-front / Post mill front
Stub­møl­le-vin­ger / Post mill wings