Stenhugst fra skibssætning

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Stone-cutting from stone ship

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Skibs­sæt­ning fra 900 e.Kr. alvor­ligt redu­ce­ret gen­nem århund­re­ders sten­hugst. Her ses et afbrudt for­søg på at klø­ve en af ste­ne­ne.

Sto­ne ship 900 ac seve­re­ly dimi­nis­hed by cen­turi­es of sto­ne-cut­ting. Here is an inter­rup­ted attempt to cut one of the sto­nes.

Foto: Juni 2008, Lej­re, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3507 x 2273 — OBS: Not much lar­ger.)

Bil­le­der fra sam­me sted. Ima­ges from the same site:

Skibs­sæt­ning fra 900 e.Kr. / Sto­nes­hip from 900 ac.