Snoegen i Jægerspris Skov (Quercus robur)

NATUR / NATURE, Træer og buske / Trees & bushes

The Twisted Oak in Jagerspris Forest

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Sno­e­gen er gen­nem redi­ge­ring iso­le­ret fra den meget for­vir­ren­de bag­grund for at vise dens stor­slå­e­de sor­tie. Sno­e­gen er det ene af tre meget gam­le ege­træ­er i Jæger­spris Skov (de to andre er Kon­ge­e­gen (1500–2000 år gam­mel) og Stor­ke­e­gen (o. 800 år gam­mel), den sid­ste efter­hån­den mere eller min­dre hen­syg­nen­de). Til trods for at der ikke er meget til­ba­ge af Sno­e­gen, er det sta­dig ind­ly­sen­de, hvor­for den kal­des sådan. Ikke blot er de sto­re for­gre­nin­ger sno­et om egen akse, de snor sig også om den lod­ret­te akse gen­nem stam­men. Det sid­ste blad fra Sno­e­gen faldt til jor­den i efter­å­ret 1991. Den ne­derste omkreds af stam­men er 8,7 meter. Sno­e­gen anslås at have eksi­ste­ret i 6–700 år.

The Twi­sted Oak is by edi­ting iso­la­ted from the distra­cting back­gro­und to show its specta­cu­lar exit. The Twi­sted Oak is one of three very old oak tre­es in Jæger­spris Forest (the other two are The King Oak (1500–2000 years old) and The Stork Oak (about 800 years old), the lat­ter almost dis­ap­pea­red). Despi­te not much is left of The Twi­sted Oak, it is still obvious why it is cal­led so. Not only are the main bran­ches twi­sted round their own axis, they are also twi­sted round the ver­ti­cal axis of the trunk. The last leaf from The Twi­sted Oak fell to the gro­und in the autumn 1991. The lower gir­th of the trunk is 8.7 meter. The Twi­sted Oak is esti­ma­ted to have been ali­ve for 6–700 years.

Foto: August 2009, Jæger­spris, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 4421 x 3415.)