Smygehamns havnemiljø

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE

The harbour environment of Smygehamn

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Smy­ge­hamn byder på et hyg­ge­ligt mil­jø for besø­gen­de og loka­le med dens sejl­klub, røge­ri, cafe, udsigts­punkt og rum til at nyde den med­brag­te kaf­fe ved et af bor­de­ne med fri udsigt over hav­nen og Øster­sø­en. Det­te sted kun­ne have været kom­merci­a­li­se­ret, men er beva­ret som rekre­a­tiv områ­de. En yderst anstæn­dig løs­ning.

Smy­ge­hamn offers a plea­sant environ­ment for visi­tors and locals with its yacht club, smo­ke­hou­se, van­ta­ge point and spa­ce to enjoy the brought along cof­fee (or tea) at one of the tab­les with free view over the Bal­tic Sea.

Foto: Juni 2011, Smy­ge­hamn, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6411 x 3214.)

Om fotograferingen:

Et panora­ma på grund­lag af to bil­le­der.