Skopudser i Trinidad, Cuba

MENNESKER / PEOPLE

Shoeshine man in Trinidad, Cuba

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Mobil­te­le­fon-bil­le­de: redu­ce­ret tek­nisk kva­li­tet i stør­ste for­mat.
Mobi­le pho­ne ima­ge: redu­ced tech­ni­cal qua­li­ty of lar­gest for­mat.

Sko­pud­ser og kun­de i Tri­ni­dad, Cuba.

Sho­es­hine man and cust­o­mer in Tri­ni­dad, Cuba.

Foto: Decem­ber 2015, Tri­ni­dad, Cuba.

Foto­graf: Hobroh.

(100%-format in pixels: Same size.)