Skate Å amok

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE

The Skate Stream amok

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Ska­te Å i Skå­ne for­ø­ge­de sin bred­de fra 5 til 50 meter på den sid­ste stræk­ning over stran­den ud i Øster­sø­en. Det usæd­van­li­ge over­løb skyld­tes smel­ten­de sne fra kraf­ti­ge sne­fald gen­nem decem­ber.

The Ska­te Stream in Sca­nia increa­sed its width from 5 to 50 meter on the last distan­ce across the beach into the Bal­tic Sea. The unusu­al over­flow was cau­sed by mel­ting water from heavy snow­falls during Decem­ber.

Foto: Janu­ar 2011, Ska­te­holm, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 3792.)

Om fotograferingen:

Vin­ter­land­ska­ber i Sydskan­di­navi­en, når det ikke lige har sne­et, er gen­nem­gå­en­de bru­ne med gråblå til grå him­mel. Den vold­somt over­di­men­sio­ne­re­de Ska­te Å i janu­ar 2011 bidrog yder­li­ge­re med brun­ligt vand. Den sto­re grå­grøn­ne, grum­se­de Lim­popo-flod, som alle børn vel ken­der, må være far­ve­rig i sam­men­lig­ning med den­ne strøm af und­vi­gen­de land­brugs­jord.
Bare rolig … det er ikke boxe­ren Daxi, der for­sø­ger at kæm­pe sig op mod strøm­men i for­grun­den, mens foto­gra­fen pas­sivt fil­mer dødskam­pen. Men en hund­e­lig­nen­de del af en trærod er det; til glæ­de for fan­ta­si­en.