Skånelandets flag

TEGN OG SYMBOLER / SIGNS & SYMBOLS

The flag of the Scania region

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Skå­ne er det syd­lig­ste len i Sve­ri­ge, og det rød-gule skån­ske flag (eller det tid­li­ge­re Skå­nelan­dets flag), har været kendt i Nor­den fra 1400-tal­let. Det rød-gule flag var fæl­les sym­bol for Skå­ne, Hal­land, Blekin­ge og Born­holm, der udgjor­de Øst­dan­mark ind­til 1658.
Der­for lig­ger Køben­havn cen­tralt i for­hold til både det nuvæ­ren­de Syds­ve­ri­ge og det vest­li­ge Dan­mark. Til­sva­ren­de ind­ta­ger Sto­ck­holm en belig­gen­hed, der er logisk for det sven­ske riges tid­li­ge­re udstræk­ning mod øst, da Fin­land, Kare­li­en, Est­land m.fl. var inklu­de­ret, og græn­sen mod syd lå nord for Ölands syd­spids. Sven­sker­ne hav­de i prak­sis kun adgang til Atlan­ten via Göta­el­vens udmun­ding i Nord­s­ø­en eller via Øre­sund. På beg­ge dis­se stra­te­gi­ske posi­tio­ner måt­te sej­len­de han­dels­folk til og fra Sve­ri­ge sva­re told til det dansk-nor­ske rige, hen­holds­vis ved Bohus og Kron­borg.
Det­te flag er på ingen måde et kom­pro­mis mel­lem de nuvæ­ren­de dan­ske og sven­ske flag. Iføl­ge vis­se moder­ne histo­ri­ke­re skul­le det røde flag med gult kors være resul­ta­tet af et for­so­nen­de ini­ti­a­tiv fra omkring et århund­re­de siden. Hvor­for et sådant ini­ti­a­tiv? kan man spør­ge – når alt andet i Skå­ne effek­tivt er ble­vet for­s­ven­sket efter 1658 (omkring 400 dan­ske kir­ker er ble­vet ombyg­get med tår­ne i tysk stil). Nej, det­te rød-gule flag har sin egen uom­gæn­ge­li­ge histo­rie i Nor­den. Des­u­den var den inver­te­re­de udga­ve, et gult flag med rødt kors, gen­nem århund­re­der fæl­les for kon­ge­ri­ger­ne i Skan­di­navi­en.

Sca­nia is the sout­her­n­most coun­ty of Swe­den, and the red-yel­low flag of Sca­nia (or the flag of the for­mer Sca­ni­an region), was known in the Nor­dic coun­tri­es sin­ce c. 1400. The red-yel­low flag was the com­mon sym­bol for Sca­nia, Hal­land, Blekin­ge and Born­holm, which con­sti­tu­ted East Den­mark until 1658. This is why the Danish capi­tal, Copen­ha­gen, has a cen­tral posi­tion in rela­tion to the cur­rent sout­hern Swe­den and western Den­mark. In the same way the Swe­dish capi­tal, Sto­ck­holm, has a posi­tion logi­cal to the for­mer exten­sion of the Swe­dish king­dom towards east, when Fin­land, Kare­lia, Esto­nia a.o. were inclu­ded, and the sout­hern bor­der was north of the sout­hern point of Öland. The Swe­des had pra­cti­cal­ly no access to the Atlan­tic Oce­an but via the Göta river mouth into the Nort­h­sea or through Ore­sund. At both of the­se stra­te­gic posi­tions sai­ling tra­ders to and from Swe­den had to pay duty to the Danish-Norwe­gi­an king­dom, respecti­ve­ly by Bohus Cast­le and Kron­borg Cast­le.
This flag is in no way a com­pro­mi­se betwe­en the cur­rent Danish and Swe­dish flags. Accor­ding to certain modern histo­ri­ans the red flag with a yel­low cross should be the pro­duct of a con­ci­li­a­tory ini­ti­a­ti­ve, which should have hap­pe­ned for about a cen­tury back. Why should that be? one could ask — when eve­ryt­hing in Sca­nia effi­ci­ent­ly has been swe­di­fied after 1658 (more than 400 Danish chur­ches were rebu­ilt with new towers in Ger­man sty­le). No, this red-yel­low flag has its own una­voi­dab­le history in the Nor­dic area. Furt­her­more, the inver­sed ver­sion, a yel­low flag with a red cross, was for cen­turi­es com­mon for the king­doms in Scan­di­navia.

Foto: Okto­ber 2010, Smy­ge­hamn, Sca­nia, Swe­den.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-version in pixels: 4185 x 3096.)