Skånelandets flag

TEGN OG SYMBOLER / SIGNS & SYMBOLS

The flag of the Scania region

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Skåne er det sydligste len i Sverige, og det rød-gule skånske flag (eller det tidligere Skånelandets flag), har været kendt i Norden fra 1400-tallet. Det rød-gule flag var fælles symbol for Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm, der udgjorde Østdanmark indtil 1658.
Derfor ligger København centralt i forhold til både det nuværende Sydsverige og det vestlige Danmark. Tilsvarende indtager Stockholm en beliggenhed, der er logisk for det svenske riges tidligere udstrækning mod øst, da Finland, Karelien, Estland m.fl. var inkluderet, og grænsen mod syd lå nord for Ölands sydspids. Svenskerne havde i praksis kun adgang til Atlanten via Götaelvens udmunding i Nordsøen eller via Øresund. På begge disse strategiske positioner måtte sejlende handelsfolk til og fra Sverige svare told til det dansk-norske rige, henholdsvis ved Bohus og Kronborg.
Dette flag er på ingen måde et kompromis mellem de nuværende danske og svenske flag. Ifølge visse moderne historikere skulle det røde flag med gult kors være resultatet af et forsonende initiativ fra omkring et århundrede siden. Hvorfor et sådant initiativ? kan man spørge – når alt andet i Skåne effektivt er blevet forsvensket efter 1658 (omkring 400 danske kirker er blevet ombygget med tårne i tysk stil). Nej, dette rød-gule flag har sin egen uomgængelige historie i Norden. Desuden var den inverterede udgave, et gult flag med rødt kors, gennem århundreder fælles for kongerigerne i Skandinavien.

Scania is the southernmost county of Sweden, and the red-yellow flag of Scania (or the flag of the former Scanian region), was known in the Nordic countries since c. 1400. The red-yellow flag was the common symbol for Scania, Halland, Blekinge and Bornholm, which constituted East Denmark until 1658. This is why the Danish capital, Copenhagen, has a central position in relation to the current southern Sweden and western Denmark. In the same way the Swedish capital, Stockholm, has a position logical to the former extension of the Swedish kingdom towards east, when Finland, Karelia, Estonia a.o. were included, and the southern border was north of the southern point of Öland. The Swedes had practically no access to the Atlantic Ocean but via the Göta river mouth into the Northsea or through Oresund. At both of these strategic positions sailing traders to and from Sweden had to pay duty to the Danish-Norwegian kingdom, respectively by Bohus Castle and Kronborg Castle.
This flag is in no way a compromise between the current Danish and Swedish flags. According to certain modern historians the red flag with a yellow cross should be the product of a conciliatory initiative, which should have happened for about a century back. Why should that be? one could ask – when everything in Scania efficiently has been swedified after 1658 (more than 400 Danish churches were rebuilt with new towers in German style). No, this red-yellow flag has its own unavoidable history in the Nordic area. Furthermore, the inversed version, a yellow flag with a red cross, was for centuries common for the kingdoms in Scandinavia.

Foto: Oktober 2010, Smygehamn, Scania, Sweden.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-version in pixels: 4185 x 3096.)