Sandhammarens Fyr

INDUSTRI / INDUSTRY

Sandhammaren Lighthouse

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Sand­ham­ma­rens Fyr blev byg­get i 1862 som det før­ste fyrtårn i Sve­ri­ge. Udfor kysten ved Sand­ham­ma­ren for­år­sa­ger hav­strøm­me­ne hele tiden flyt­ning af san­drev­ler­ne, og gen­nem århund­re­der er ski­be stran­det på rev­ler­ne. Fyrtår­nets over­ord­ne­de kon­struk­tion som et keg­le­for­met stå­l­net er ret usæd­van­lig.

Sand­ham­ma­ren Ligh­t­hou­se was built 1862 as the first ligh­t­hou­se in Swe­den. Off the coast of Sand­ham­ma­ren the oce­an cur­rents are con­stant­ly cau­sing drif­ting sand­banks, and for cen­turi­es ships stran­ded on the banks. The over-all con­struction of the ligh­t­hou­se as a cone sha­ped ste­el grat­ing is rat­her unusu­al.

Foto: Okto­ber 2009, Sand­ham­ma­ren, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3899 x 5829.)