Rød fluesvamp (Amanita muscaria)

NATUR / NATURE, Svampe o.l. / Mushrooms and the like

Fly agaric mushroom

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Rød flu­esvamp på en pri­vat græs­plæ­ne i Skå­ne. Den­ne svamp er beta­gen­de smuk, for­ment­lig en af de æld­ste enteo­ge­ner. Vores for­fædre har uden tvivl været fasci­ne­ret af for­mer­ne og far­ver­ne, der med­før­te magi­ske visio­ner ved ind­ta­gel­se. Svam­pen inde­hol­der for­bin­del­ser­ne musca­rin og musci­mol. Selv om den er gif­tig at spi­se, er Ama­ni­ta musca­ria ikke døde­lig.

Fly Aga­ric on a domestic lawn in Sca­nia. This mus­hroom is striking­ly beau­ti­ful, pro­bably one of the oldest ent­heo­gens. No doubt our ance­stors have been fasci­na­ted by the stran­ge sha­pes and col­ors giving magi­cal visions when eaten. The mus­hroom con­tains the com­po­unds musca­ri­ne and musci­mol. Though poi­so­nous when eaten Ama­ni­ta musca­ria is not let­hal.

Foto: Sep­tem­ber 2010, Bed­din­ge­strand, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5766 x 3744)