Ravnefanen

TEGN OG SYMBOLER / SIGNS & SYMBOLS

The Raven banner

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Dan­ne­brog er ikke Dan­marks æld­ste flag. Det æld­ste kend­te dan­ske flag var Rav­ne­fa­nen med en af Odins hel­li­ge rav­ne på rød dug. Fanen var kendt og fryg­tet viden om som vikin­ger­nes sam­lings­mær­ke. Det blev benyt­tet af dan­sker­ne under Nor­man­ner­tog­ter­ne og gen­nem Vikin­ge­ti­den (800‑1050) som natio­nalt sam­lings­mær­ke i krig. En dedi­ke­ret grup­pe af dan­ske­re fore­træk­ker sta­dig den sor­te ravn frem for det krist­ne kors.

Dan­ne­brog (the Danish flag with the Chri­sti­an whi­te cross on red) is not the oldest flag of Den­mark. The oldest known flag is the Raven ban­ner with one of Odin’s sacret ravens on it, bla­ck on red. The ban­ner was wide­ly known and fea­red as the mark of the Vikings. It was used by the Danes during the Nor­man campains and through the Viking age (800‑1050) as a natio­nal refe­ren­ce mark in war. A devo­ted group of Danes still pre­fer the bla­ck raven for the Chri­sti­an cross.

Foto: Maj 2009, St. Mer­lø­se, Sjæl­land, Dan­mark.

(100%-version in pixels: 3928 x 2599 — OBS: Not much lar­ger.)