Plimsoll-mærkning

INDUSTRI / INDUSTRY, Skibe og fartøjer / Ships & wessels

Plimsoll marking

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Plim­soll-mar­ke­rin­gen viser, hvor dybt et skib lig­ger i van­det (dets vand­fortræng­ning). I det­te til­fæl­de er enhe­den favn (1 favn = 6 fod eller ca. 1,83 meter). Afstan­den mel­lem index-mær­ker­ne er her 0,2 favn eller knapt 37 cm.

The Plim­soll mar­king shows how deep a ship lies in the water (its dis­pla­ce­ment). In this case the unit is fat­hom (1 fat­hom eq. 6 feet or app. 1.83 meter). The distan­ce betwe­en the index dots here is 0.2 fat­hom or near­ly 37 cm.

Foto: Juni 2008, Roskil­de, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3872 x 2592 — OBS: Not much lar­ger.)