Overiset badebro

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE

Ice covered pier

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Per­ma­nent tøm­ret bade­bro dæk­ket med et pan­ser af is. I løbet af som­me­ren er den­ne faci­li­tet i Sve­ri­ge et popu­lært cen­ter for strand­liv.

Per­ma­nent woo­den pier cove­red with an armor of ice. During the sum­mer this faci­li­ty in Swe­den is a popu­lar cen­ter for beach-acti­vi­ties.

Foto: Febru­ar 2011, Bed­din­ge­strand, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5923 x 3949.)

Om fotograferingen:

Den­ne bade­bro ud mod Øster­sø­en har fun­ge­ret som frem­skudt post for ople­vel­sen af vidt for­skel­li­ge vej­r­lig gen­nem et par år. Jeg har stå­et en stormen­de mørk nat på den yder­ste spids med beg­ge hæn­der på lej­de­rens gelæn­der, mens bøl­ger og bræn­ding rase­de for­bi i støv­le­høj­de og gav ind­tryk af, at det var bro­en, der bevæ­ge­de sig. Eller en kold måne­lys vin­ter­nat, hvor grø­di­sen dovent bevæ­ge­de sig i sto­re døn­nin­ger, og reflek­te­re­de måne­ly­set i usæd­van­li­ge møn­stre (som man kan glem­me alt om at gen­gi­ve foto­gra­fisk). Når det blæ­ser isnen­de koldt fra øst, må ansig­tet dæk­kes til, og det er ikke nok med et enkelt lag hoved­be­klæd­ning.
På lyse vin­ter­da­ge, kan bro­en se ud som på bil­le­det, smuk og næsten foto­gen, selv om arki­tek­tu­ren er svensk funk­tio­na­lis­me. Jeg fin­der det nød­ven­digt at balan­ce­re ud til spid­sen og retur for at udfor­dre det luren­de benspænd fra isen. Om som­me­ren er de lune plan­ker gar­ne­ret med ung­dom, der nyder van­det og var­men. Bro­en har sit eget liv året rundt, solidt plan­tet i Øster­sø­en, et hav som vi ikke rig­tigt ken­der på Sjæl­land.
1/640 sekund på blæn­de 11 og 200 ISO. Det “fry­ser” bøl­ge­be­væ­gel­sen i van­det og grø­di­sen, der træk­ker sig til­ba­ge fra stran­den. Jeg kun­ne have eks­po­ne­ret læn­ge­re, men valg­te at fast­hol­de sub­stan­sen i grø­di­sen.