Øresundsbroen lukket

BEGIVENHEDER / EVENTS

Oresund Bridge closed

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Øre­sunds­bro­en mel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge var den 3. juni 2011 luk­ket i adskil­li­ge timer på grund af et tek­nisk pro­blem. Ven­te­ti­den i Kastrup med­før­te længsels­ful­de blik­ke mod den anden side.

The Ore­sunds­brid­ge betwe­en Den­mark and Swe­den was the 3rd of June 2011 clo­sed for seve­ral hours due to a tech­ni­cal pro­blem. The time with wai­ting in Kastrup cau­sed wist­ful glan­ces towards the other side.

Foto: Juni 2011, Kastrup, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 4557 x 2813.)

2 Øresundsbroen lukket 2

Ven­te­ti­den gav anled­ning til til­fæl­di­ge møder langs bil­kø­en.

The wai­ting cau­sed ran­dom get-toget­hers along the tail­ba­ck.

Foto: Juni 2011, Kastrup, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5801 x 3846.)