Om ask4Photos

Basis

In English

Tidligere er du måske stødt på ask4Photos som en stock-foto hjemmeside

Da Goog­le på alles veg­ne beslut­te­de, at alle web­s­i­tes skul­le kun­ne vises kan­ni­ba­li­se­ret på en iPho­ne, blev man­ge design med ét slag “for­æl­de­de”, blandt andre det op­rin­de­li­ge ask4Photos. Skul­le det opfyl­de Google’s nye krav med sam­me funk­ti­o­na­li­tet, betød det et totalt nyt system. Det vil­le bli­ve alt for dyrt, så jeg beslut­te­de at drop­pe den op­rin­de­lige funk­tion og kom­plek­si­tet.

Det nye ask4Photos er helt ander­le­des. Fra at have været en kom­merci­el sto­ck-foto hjem­me­si­de med tusind­vis af frem­ra­gen­de bil­le­der fra et antal gode foto­gra­fer er der nu tale om et pri­vat bil­le­dal­bum, som ind­til vide­re over­ve­jen­de inde­hol­der mine egne bil­le­der — min­dre end tusin­de. Det er et blad­re­al­bum til egen for­nø­jel­se, men sam­ti­dig skal alle, der kan bru­ge bil­le­der­ne, være vel­kom­ne — helt gra­tis — så læn­ge min klau­sul på for­si­den for god optræ­den over­hol­des. Til for­skel fra tid­li­ge­re kan alle bil­le­der vises i 50% for­mat, så alle detal­jer kom­mer frem.
Nye kate­go­ri­er og bil­le­der vil efter­hån­den bli­ve til­ført inden for ram­mer­ne af et fritids­projekt. Den ind­le­den­de kate­go­ri i skri­ven­de stund (juni 2015) er Histo­rie med un­der­ka­te­go­ri­en Byg­nin­ger. Mit for­fæn­ge­li­ge håb er, at bil­le­der­ne med deres kor­te beskri­vel­ser kan tje­ne til almin­de­lig ori­en­te­ring og under­hold­ning. God for­nø­jel­se med at udfor­ske inde­fra -

Eigil Sko­v­gaard

Kontakt:

Vær vel­kom­men til at stil­le spørgs­mål eller leve­re din kom­men­tar via e-mail.