Ok med tilladelse

TEGN OG SYMBOLER / SIGNS & SYMBOLS

Ok with permission

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Den sven­ske tekst siger: “Gæl­der ikke køre­tø­jer med til­la­del­se”. I den vir­ke­li­ge ver­den sad der et Ingen par­ke­ring skilt mel­lem de to skil­te på bil­le­det, men foto­gra­fen kun­ne ikke mod­stå tan­ken om den muli­ge effekt af det­te skilt i det vir­ke­li­ge liv.

The Swe­dish text says: “Except for vehi­c­les with per­mis­sion”. In the real wor­ld a No par­king sign was pla­ced betwe­en the two signs shown here, but the pho­to­grap­her could not resist the thought of the pos­sib­le effect of this sign in the real wor­ld.

Foto: Decem­ber 2010, Smy­ge­hamn, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 4070 x 5104.)