Nedsmeltet fisk

Fisk og havdyr / Fish & sea creatures, NATUR / NATURE

Melted down fish

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Flu­ros­ce­ren­de fisk på stran­den, til­sy­ne­la­den­de foru­re­net af en bety­de­lig dosis radio­ak­ti­vi­tet.

Fluo­re­s­cent fish on a beach, appa­rent­ly con­ta­mi­na­ted by a heavy dosis of radio­a­cti­vi­ty.

Foto: Okto­ber 2009, Hör­te, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf og mani­pu­la­tor: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-version in pixels: 6048 x 4032.)