Marsvinsholm Kirke set fra sydvest

Kirker og helligdomme / Churches & shrines, RELIGION / RELIGION

Marsvinsholm Church seen from southwest

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Mar­svins­holm Kir­ke blev byg­get i Skå­ne mel­lem 1862 og 1867 i ita­li­ensk 15. århund­re­de stil efter teg­nin­ger af Chri­sti­an Swing­manns. Den erstat­te­de den mid­delal­der­li­ge Bal­kå­kra Kir­ke i nær­he­den. Den nye kir­ke er Skå­nes stør­ste lands­by­kir­ke.

Mar­svins­holm Church was built in Sca­nia 1862–1867 in Ita­li­an 15th cen­tury sti­le after drawings from Chri­sti­an Zwing­manns. It was a repla­ce­ment for the medi­e­val Bal­kå­kra Church near­by. The new church is the lar­gest vil­la­ge church in Sca­nia.

Foto: Juni 2011, Bal­kå­kra, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6937 x 4837.)

2 Marsvinsholm Kirke, set fra NV

Mar­svins­holm Kir­ke for enden af en vidun­der­lig grøn som­me­reng.

Mar­svins­holm Church at the end of a won­der­ful gre­en sum­mer mea­dow.

Foto: Juni 2011, Bal­kå­kra, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6001 x 4001.)