Månstorp Gavle set fra syd

Bygninger / Buildings, HISTORIE / HISTORY

The Manstorp Gables seen from south

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Mån­storp Gav­le er rui­nen af et gam­melt dansk her­re­sæ­de, Mogen­strup. Det blev byg­get i Skå­ne 1540–47 af den dan­ske rid­der Eske Bil­le, som ind­ret­te­de Mån­storp med al den luksus tiden kun­ne byde på. Under Den skån­ske krig, 1675–79 mel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge, blev slot­tet okku­pe­ret af sven­sker­ne og øde­lagt i 1678. Det blev aldrig gen­rejst og er endt som den vel­ple­je­de ruin, vi kan se i dag.

The Man­storp Gab­les is the ruin of an old Danish manor, Mogen­strup. It was built in Sca­nia 1540–47 by the Danish knight Eske Bil­le, who fur­nis­hed Maan­storp with all the luxury of the time. During The Sca­ni­an War, from 1675–1679 betwe­en Den­mark and Swe­den, the cast­le was occupied by the Swe­des and destroy­ed in 1678. It was never rebu­ilt and has beco­me the well-cared-for ruin we can see today.

Foto: Juli 2010, Mån­storp, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)

Bil­le­der fra sam­me sted / Ima­ges from the same site:
Mån­storp Gav­le, ind­gang / The Man­storp Gab­les, entran­ce
Mån­storp Gav­le set fra nord / The Man­storp Gab­les seen from north
Mån­storp Gav­le set fra syd­vest / The Man­storp Gab­les seen form sout­hwest
Mån­storp Gav­le set fra sydøst / The Man­storp Gab­les seen from sout­heast