Maleri af udsigt ved Kronborg Slot, Helsingør

KUNST OG ILLUSTRATIONER / ART & ILLUSTRATIONS

Painting of view at Kronborg Castle, Elsinore

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

IKKE TIL RÅDIGHED FOR KOPIERING. NOT AVAILABLE FOR COPYING.

Jeg har affo­to­gra­fe­ret det­te male­ri fra mit barn­doms­hjem. Vær­ket er nok fra før­ste halv­del af 1900-tal­let. Til­sy­ne­la­den­de er det udsig­ten over en vold­grav og bastion ved Kron­borg Slot i Hels­in­gør. Træræk­ken tv. er enten til­fø­jet af kunst­ne­ren, eller de vir­ke­li­ge træ­er er sene­re fjer­net.

Kunst­ne­rens sig­na­tur er van­ske­lig af aflæ­se. For­nav­net star­ter vist med “E”, og det før­ste bog­stav i efter­nav­net kun­ne være “L”. Så måske er det Eiler Løn­dal (1887–1971), men han er kendt som Vest­ky­stens Maler. Sti­len kun­ne godt pas­se. Hvis nogen har sik­ker viden om sam­men­hæn­gen, så skriv et par ord her.

Sam­me motiv i vin­ter­skr­ud. Foto: Inter­net­tet

Pho­to­grap­hing of a pain­ting from my child­hood home. Appa­rent­ly a view from Kron­borg Cast­le in Els­i­no­re.

Artist: May­be Eiler Løn­dal. If you know for sure, plea­se wri­te me via the link above.