Lufttrafikradar

Fly / Aircrafts, INDUSTRI / INDUSTRY

Air traffic radar

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Radar til kon­trol af natio­nal luft­tra­fik. Reflek­to­ren er beskyt­tet af en kug­le­for­met, facet­te­ret ind­dæk­ning. I loka­l­om­rå­det omta­les den som “gol­f­bol­den”.

Radar for con­trol of natio­nal air traf­fic. The reflector is pro­tected by a sphe­re sha­ped and face­ted casing. Local­ly refer­red to as “the golf ball”.

Foto: Maj 2009, Roskil­de, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5947 x 3978.)