Løsrevet klitstykke

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE

Detached piece of dune

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

En del af sand­klit­ten, der ellers er sta­bi­li­se­ret med mare­halm, har løs­net sig og er skyl­let halvvejs ud mod stran­den efter Øster­sø­ens sene­ste angreb på Skå­nes san­de­de sydøst­kyst. Næste gang vil den ube­skyt­te­de tue bli­ve opslugt af havet.

A part of the the otherwi­se lyme grass sta­bi­lized sand dunes has been deta­ched and swept half-ways to the beach during the latest atta­ck from the Bal­tic Sea on the san­dy south-east coast of Sca­nia. Next time the iso­la­ted tuft will be swal­lowed by the sea.

Foto: Novem­ber 2010, Ska­te­holm, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6086 x 3916.)