Lastbilkran løfter lille kutter

INDUSTRI / INDUSTRY, Skibe og fartøjer / Ships & wessels

Truck-crane lifts small cutter

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Kraf­tig kran på en last­bil med støt­te­ben løf­ter en lil­le kut­ter ud af van­det og pla­ce­rer den på en trai­ler. Løf­te­kraf­ten over­fø­res via et åg for at for­hin­dre, at de hori­son­tale kræf­ter beska­di­ger far­tø­jet. Løf­te­ka­pa­ci­te­ten for den­ne kran er 80 tm (ton x meter).

Heavy duty cra­ne on a truck with sup­por­ting legs lifts a small cut­ter out of the water and pla­ces it on a trai­ler. The lif­ting power is trans­fer­red via a lif­ting beam, to pre­vent horizon­tal for­ces har­m­ing the wes­sel. The lif­ting capa­ci­ty of this cra­ne is 80 tm (ton x meter).

Foto: Juli 2010, Ystad lystbå­de­havn, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5913 x 4032.)