Krageholms Mølle

HISTORIE / HISTORY, Vindmøller / Windmills

Krageholm Mill

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Kra­ge­holm Møl­le er af hol­land­sk design. Den blev byg­get i 1860 for at tje­ne Kra­ge­holm Slot og var i brug frem til 1946. I 1967 blev hat­ten og vin­ger­ne revet af i en storm. I 1991 var møl­len kom­plet restau­re­ret og er nu fuldt funk­tions­dyg­tig til frem­vis­ning.

Kra­ge­holm Mill (Swe­dish: Kra­ge­holms Kvarn) is of Dutch design. It was built in 1860 to ser­ve Kra­ge­holm Cast­le and was in use up to 1946. In 1967 the hat and wings were torn off in a storm. In 1991 the mill was com­ple­te­ly resto­red and is now ful­ly ope­ra­tio­nal for demon­stra­tion pur­po­ses.

Foto: Juni 2010, Kra­ge­holm-Söve­stad, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)