Kirke Såby Kirke set fra syd

Kirker og helligdomme / Churches & shrines, RELIGION / RELIGION

Kirke Saby Church seen from south

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Kir­ke Såby Kir­ke blev byg­get i tid­lig romansk stil omkring1100 e.Kr. Det nuvæ­ren­de tårn hvi­ler på fun­da­men­tet fra et tid­li­ge­re tvil­lin­getårn.

Kir­ke Såby church was built in ear­ly Roma­nesque sty­le aro­und 1100 AC. The cur­rent tower stands on an ear­li­er twin-tower foun­da­tion.

Foto: August 2013, Kir­ke Såby, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5478 x 4110.)