Kalkovn i Smygehamn

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Lime-kiln in Smygehamn

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Kal­ko­v­nen i Smy­ge­hamn blev byg­get i mid­ten af 1800-tal­let og står nu som min­de over en stor­in­du­stri i Smy­ge­hamn og Östra Torp – nem­lig bryd­ning og bræn­ding af kalk.

Kal­k­ste­nen blev aflej­ret for 135–70 mio. år siden – i Kridt­ti­den. I områ­det omkring Smy­ge­hamn var kal­kla­get op til 40 meter tykt. Lag­delt mel­lem kal­ken lig­ger flint. Flin­ten blev også udnyt­tet, men som fyld i byg­nings­ma­te­ri­a­let. Kal­k­bryd­nin­gen fore­gik i stør­re ska­la i løbet af 1800-tal­let og kul­mi­ne­re­de i anden halv­del af århund­re­det. Udvin­din­gen fore­gik helt frem til 1954.

I ovnen blev kal­k­ste­nen stab­let i lag skif­te­vis med lag af kul, ind­gang­såb­nin­ger­ne blev luk­ket med ild­fast ler og ild­ste­det under kal­ken blev tændt. Ilden brænd­te i 40 timer, og efter et døgns afkøling kun­ne ovnen tøm­mes for hen­ved 200 hek­to­li­ter (20 m³) brændt kalk. Til den­ne pro­ces med­gik 5–6 tons kul!

Den brænd­te kalk blev anvendt til jord­for­bed­ring og byg­ge­ri. For de skån­ske huse var og er kal­ken væsent­lig, både som kal­k­puds og som hvid­te­mid­del.

I omeg­nen fand­tes et titals antal ovne og fle­re står end­nu til­ba­ge nord for Smy­ge­hamn. Hav­nen i Smy­ge, der er fra 1922, er anlagt over et kal­k­brud.

Læs her, hvor­dan Kalci­u­moxid “brændt kalk” og “læsket kalk” frem­kom­mer i kemisk for­stand. Pro­ces­sen kan for­lø­be mod­sat, hvil­ket gør brændt kalk nyt­tigt i mør­tel, og tid­li­ge­re ved kal­k­ning af huse. Lidt kri­mi­nal­hi­sto­rie: Læsket kalk er stærkt basisk, dvs. ætsen­de, og har tra­di­tio­nelt været brugt som sid­ste hvi­le­sted for irri­te­ren­de kre­di­to­rer eller deres opkræ­ve­re. Pro­ble­met for­svin­der spor­løst … !

The lime-kiln from the mid-19th cen­tury stands in Smy­ge­hamn as a memo­ri­al to a major indu­stri, the mining and bur­ning of lime.

Foto: Juni 2011, Smy­ge­hamn, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)