Kalkbrændingsovne, tredobbelt anlæg

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Calcining kilns, triple formation

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Tredob­belt kal­k­bræn­dings­ovn med brænd­selsla­ger (bag­ved) beva­ret som histo­risk anlæg. Pro­duk­tio­nen af brændt kalk fore­gik fra 1850 til 1930. De restau­re­re­de ovne er hvid­kal­ke­de for at vise en af anven­del­ser­ne for brændt kalk. Et andet vig­tigt for­mål med kal­ken var at redu­ce­re sur­he­den i land­brugs­jord.

Trip­le for­ma­tion of calci­ning kilns with sto­ke­hou­ses (behind) pre­ser­ved as histo­ric faci­li­ty. The pro­duction of bur­nt lime took pla­ce from 1850 to 1930. The resto­red kilns are whi­tewas­hed to show one use of bur­nt lime. Ano­t­her important pur­po­se of the lime was to redu­ce the aci­di­ty of farm land. 

Foto: August 2010, Östra Torp, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 4863 x 3386.)

Bil­le­der fra sam­me sted / Ima­ges from the same site:
Kal­k­bræn­dings­ovn med brænd­selsla­ger / Calci­ning kiln with sto­ke­hou­se
Kal­k­bræn­dings­ov­ne m. brænd­selsla­ger / Calci­ning kilns with sto­ke­hou­se