Kalk-brydningsvæg, Stevns Klint

INDUSTRI / INDUSTRY, Produktionsanlæg / Production plants

Limestone winning wall, Stevn’s Cliff

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Den­ne kalk-bryd­nings­væg er en del af Stevns Klint. Kalk fra den yngre kridt­tid, depo­ne­ret for omkring 100 mio. år siden, lig­ger blot­tet på det sydøst­li­ge Sjæl­land i form af Stevns Klint. Læn­ge­re syd­på viser kal­ken sig igen i Møns klint. Tid­li­ge­re blev kal­k­ste­nen savet ud i blok­ke og brugt som byg­ge­ma­te­ri­a­le i kir­ker og byg­nin­ger i nær­he­den.

This lime­sto­ne win­ning wall is a part of Stevns Klint (Stevn’s Cliff). Seno­ni­an chalk, depo­si­ted about 100 mil­li­on years ago, is expo­sed in sout­hea­stern Zealand, Den­mark, in the sha­pe of Stevns Cliff. Furt­her south the lime­sto­ne shows up again in Moen’s Cliff. Ear­li­er the lime­sto­ne was cut out with saws and used as con­struction mate­ri­al for chur­ches and hou­ses in the area.

Foto: Juli 2009, Stevns Klint, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3872 x 2592 — OBS: Not much lar­ger.)