Kaffemølle

OBJEKTER / OBJECTS

Coffee mill

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Gam­mel kaf­fe­møl­le, iso­le­ret på hvid bag­grund.

Old cof­fee mill, iso­la­ted on whi­te.

Foto: Janu­ar 2010, Bed­din­ge­strand, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4176.)

Om fotograferingen:

End­nu et pro­blem- og hjer­te­barn, som jeg ikke kan slip­pe — og jeg kan ikke lave opta­gel­sen om. Den kik­se­de helt, da alt viste sig at være under­eks­po­ne­ret. Som bonus var flas­hen vink­let for­kert og efter­lod reflek­ser i træ­over­fla­der­ne.
Selv om meget er muligt i Adobe’s Came­ra Raw, så er mas­siv “støj” i skyg­ger­ne (pixels, der har mod­ta­get for svagt lys til at bli­ve kor­rekt defi­ne­ret) — en hård nød at knæk­ke. Fjer­ner man støj­en, der ser ud som dif­fu­se mør­ke punk­ter i mere eller min­dre sam­men­hæn­gen­de pla­ma­ger, kan det ende med en intet­si­gen­de struk­tur­løs over­fla­de.
For at udfor­dre mig selv ska­le­re­de jeg det hele op til dob­belt line­ær stør­rel­se. Skal der være fest … Sene­re blev det som ven­tet gan­ske umu­ligt at skær­pe kaf­fe­møl­len uden at genind­fø­re støj­en.
Jeg måt­te nøjes med at for­stær­ke ind­tryk­ket af skarp­hed omkring de mest pro­mi­nen­te kon­tu­rer. Umid­del­bart ser den gam­le kaf­fe­møl­le — fra den­gang træ­or­me­ne leve­de og hav­de det godt — vel­de­fi­ne­ret ud; men kig så i for­ma­tet 100% (klik på bil­le­det og igen med lup­pen). Det hele ser nyde­ligt ud, men bærer præg af teg­ne­film. Det var i det­te til­fæl­de pri­sen for at under­eks­po­ne­re. (Kan du for resten også se Darth Vader sku­le ink­vi­si­to­risk fra sin hjelm ud over kan­ten af trag­ten?). Nå, men det er alt­så meget bed­re at kig­ge på “teg­ne­fil­men” end på alter­na­ti­vet.
Hvor­for er kaf­fe­møl­len frit­lagt på hvid bag­grund? … For­di det er nemt at fjer­ne en hvid (eller sort, eller mid­del­grå) bag­grund digi­talt og der­med afdæk­ke den (i prin­cip­pet) under­lig­gen­de trans­pa­ren­te bag­grund. Der­med kan kaf­fe­møl­len sæt­tes ind i et hvil­ket som helst bil­le­de og i tek­nisk for­stand fly­de sam­men med det omgi­ven­de mil­jø. Måske end­da helt orga­nisk som en lil­le mak­ker til R2D2.