Hvepse (Paravespula vulgaris) på bagværk

Insekter og spindlere / Insects & arachnids, NATUR / NATURE

Wasps on pastry

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Almin­de­li­ge hvep­se tager næring fra man­ge for­skel­li­ge kil­der, nektar, kød, andre dyr, og sene­re på sæso­nen — slik- som det­te var­me wie­ner­brød. De er meget for­skel­li­ge fra bier.

(Også det­te bil­le­de er base­ret på et oprin­de­ligt jpg-for­mat fra min “Sony Cyber-shot 8.1 Mega Pixels”.)

Com­mon wasp (Para­ve­s­pu­la vul­ga­ris) nourish from many dif­fe­rent sour­ces, nectar, meat, other ani­mals, and later on the sea­son — swe­ets — like this warm pas­try. Very dif­fe­rent from bees.

Foto: Sep­tem­ber 2006, Tøl­lø­se, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3264 x 2448 — OBS: Not much lar­ger.)