Holbæk havnefront

OBJEKTER / OBJECTS

The waterfront of Holbaek

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Den­ne dystre fremto­ning af den nuvæ­ren­de hav­ne­front i Hol­bæk må tje­ne som advar­sel  for enhver bor­ger og som opfor­dring til i tide at skil­le sig af med poli­ti­ke­re, der under påskud om udvik­ling og kom­mu­nal ind­tje­ning sæt­ter pro­fit for­ud for triv­sel og godt design.
Fir­kan­te­de beton­klod­ser er, uan­set om de lig­ger på Lade­går­dens mar­ker eller på kan­ten af Hol­bæk havn, veder­styg­ge­lig­he­der, der sig­na­le­rer moralsk fal­lit og ban­kers og byrå­ds til­si­de­sæt­tel­se af hen­sy­net til almen­vel­let. Den­ne skænd­sel blev gen­nem­trum­fet først i det­te århund­re­de og vid­ner om, at magt­ha­ver­ne i Hol­bæk gav fan­den i, hvad de øde­lag­de, så læn­ge hær­vær­ket betal­te sig. Først når det­te over­greb mod Hol­bæks iden­ti­tet og kyst­linje engang bli­ver jæv­net med jor­den, kan hol­bæk­ker­ne atter træk­ke vej­ret og byen ven­de til­ba­ge til sin stol­te histo­ri­ske sta­tus som dansk køb­stad.

Gen­nem 1900-tal­let var den gam­le indu­stri­havn et refu­gi­um for bor­ger­ne. Man­ge tri­ve­des med at føl­ge med i los­nin­gen af ski­be fra udlan­det, med at lyst­fi­ske eller med at ind­ta­ge mad­pak­ken i ro og mag på hav­nen og nyde de spe­ci­el­le ind­tryk fra fjor­den. Der var atmos­fæ­re i Indu­stri­hav­nen. Da hav­nen miste­de sin betyd­ning som ind­skib­nings­havn, blev are­a­let ledigt, og smar­te pro­fitjæ­ge­re i byrå­det begynd­te at lan­ce­re­de salgs­bil­le­der af “hav­ne­front” og “sky­li­ne”.

Hvad der totalt mang­ler nu er sjæl! Her skul­le have lig­get en grøn fol­ke­park med direk­te til­kør­sel fra hoved­ga­den, åben ud til van­det i respekt for det tid­li­ge­re mil­jø og med lave til­ba­ge­truk­ne byg­nin­ger, der var teg­net, så de for­mid­le­de atmos­fæ­ren fra den gam­le havn og frem­me­de bor­ger­nes frem­mø­de og triv­sel i et rekre­a­tivt fæl­les rum ud mod fjor­den.

I ste­det fik Hol­bæks bor­ge­re en ræk­ke grim­me højhu­se, der ikke ale­ne er mast sam­men ind­byr­des, men er ved at snub­le over kaj­kan­ten. Alle lej­lig­he­der og kon­to­rer er for­søgt solgt med “fjor­dud­sigt” eller “fjord­g­limt” som gla­sur på ræve­ka­gen. Mini­ma­le stri­ber af grønt er etab­le­ret i bun­den mel­lem silo­er­ne, så ali­bi­et er i orden. Men vær­di­fuld byg­gejord mis­bru­ger man san­de­lig ikke til leven­de plæ­ner og træ­er.
Som et abso­lut mini­mum skul­le “8–80-reglen” have været respek­te­ret. Den for­drer, at et bebyg­get områ­der skal være lige vel­eg­net for et 8-årigt barn som for en 80-årig gam­ling. Det er klart, at 8–80-reglen er en moralsk lov. Den eksi­ste­rer ikke i nogen lovsam­ling, for den slags hen­syn redu­ce­rer mata­do­rer­nes pro­fit.

Som kon­trast til det­te mak­værk kan man besø­ge Roskil­de og nyde områ­det omkring Vikin­ge­skibs­hal­len og den til­stø­de­n­de gam­le havn.

This dis­mal ima­ge of the cur­rent water­front of Hol­ba­ek, Zealand, Den­mark, ser­ves as a war­ning to any citizen to acti­ve­ly avoid poli­ti­ci­ans, that under the pre­ten­se of deve­l­op­ment and pros­pe­ri­ty pla­ce pro­fit­ting befo­re well-being and good design.

Foto: Maj 2011, Hol­bæk, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 7074 x 3429.)

Om fotograferingen:

Et panora­ma på grund­lag af to bil­le­der.