Herregården Holsteinborgs sydvestlige tårn

Bygninger / Buildings, HISTORIE / HISTORY

The southwestern tower of Holsteinborg manor house

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Det even­tyr­li­ge syd­ve­st­li­ge tårn af den 800 år gam­le Holste­in­borg her­re­gård på syd­ky­sten af Sjæl­land. Vores inter­na­tio­nalt berøm­te even­tyr­dig­ter H. C. Ander­sen besøg­te ofte Holste­in­borg på sine hyp­pi­ge rej­ser mel­lem dan­ske her­re­går­de.

The adven­tu­rous sout­hwest tower of the 800 years old Holste­in­borg manor hou­se in Den­mark. Our inter­na­tio­nal­ly famous fairyta­le wri­ter H. C. Ander­sen often visi­ted Holste­in­borg on his frequent jour­neys among Danish manor hou­ses.

Foto: Maj 2009, Rude, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 4019 x 5912.)