Havn og kraftværk

INDUSTRI / INDUSTRY, Kraftværker / Power plants

Harbor and power plant

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Røgen og dam­pen fra Asnæs Kraft­værk skyg­ger for sol­ly­set over Kalund­borgs fre­de­li­ge hav­ne­mil­jø og ska­ber en inter­es­sant mod­ly­s­ef­fekt.

Om foto­gra­fe­rin­gen:
Opta­gel­sen er oprin­de­ligt i jpg fra mit gam­le “Sony Cyber-shot 8.1 Mega Pixels”, som jeg næsten altid har med i lom­men. I 2009 anskaf­fe­de jeg et Sony α900 kame­ra­hus med et par gode Zei­ss-objek­ti­ver, og kom­bi­na­tio­nen bru­ges til alt vig­tigt. α900 leve­rer bil­le­der i 24 Mpx og raw-for­mat.
Den oprin­de­li­ge jpg-udga­ve af bil­le­det var auto­ma­tisk skær­pet i kame­ra­et. Det betød, at de vær­ste halo­er omkring de kon­tra­sti­ge over­gan­ge i flet­heg­net og pig­t­rå­den måt­te fjer­nes manu­elt. Det er et pil­le­ar­bej­de. Nu lig­ger bil­le­det trygt og godt på arki­vet som en meget for­bed­ret tif-udga­ve.

The smo­ke and steam from Asnas Power Plant obscu­res the sun­light over the pea­ce­ful har­bor environ­ment of Kalund­borg, Den­mark, and cre­a­tes an inte­r­e­sting back lit effect.

Foto: Okto­ber 2007, Kalund­borg indu­stri­havn, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3264 x 2433 — OBS: Not much lar­ger.)