Håslöv Kirke set fra vest

Kirker og helligdomme / Churches & shrines, RELIGION / RELIGION

Haslov Church seen from west

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Håslöv Kir­ke blev byg­get i Skå­ne 1879–80 i nygo­tisk stil efter teg­nin­ger af Hel­go Zet­ter­vall.

Haas­lov Church was built in Sca­nia 1879–80 in New Got­hic sty­le after drawings from Hel­go Zet­ter­vall.

Foto: Okto­ber 2010, Håslöv, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3943 x 6004.)