Hallamölla Vandmølle

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE

Hallamolla Watermill

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Hal­lamöl­la Vand­møl­le vest for Bros­arp udnyt­te­de i peri­o­den 1491 til 1949 kraf­ten fra det natur­li­ge fald på Ver­ke­ån, effekt ca. 75 hk. Den­ne restau­re­re­de møl­le er fra 1850.

Hal­lamöl­la Water­mill west of Bros­arp uti­lized betwe­en 1491 and 1949 the power from the natu­ral fall of Ver­ke River (Ver­ke Aan), out­put c 75 hp. This resto­red mill is from 1850.

Foto: April 2011, Bros­arp, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5037 x 3804.)

2 opstrøms fra broen

Møl­len set fra træ­bro­en et styk­ke opstrøms.

The water­mill in view from the woo­den brid­ge a bit upstream.

Foto: April 2011, Bros­arp, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6100 x 4262.)

3 Broen

Træ­bro­en med møl­len i bag­grun­den.

The woo­den brid­ge with the water­mill in the back­gro­und.

Foto: April 2011, Bros­arp, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)

4 kambrium sandsten

Frem­s­prin­gen­de kam­brisk sand­sten (Har­de­be­re­ga sand­sten). Den­ne type sand­sten gen­ken­des i de fire sten i cen­ter­linj­en af skibs­sæt­ning Ales Ste­nar belig­gen­de oven­for den lil­le hav­ne­by Kåse­ber­ga i Öster­len.

Emer­gen­ce of Cam­bri­an sand­sto­ne (Har­de­ber­ga sand­sto­ne). This type of sand­sto­ne is recog­ni­sed in the four sto­nes in the cen­ter­li­ne of the sto­ne-ship Ales Sto­nes, in Swe­dish: Ales ste­nar, situ­a­ted just above the small port Kase­ber­ga in Oster­len.

Foto: April 2011, Bros­arp, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5681 x 3675.)