Glimmingehus, indgang

Bygninger / Buildings, HISTORIE / HISTORY

Glimmingehus, entrance

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Den ene­ste og ret smal­le ind­gang i den nord­li­ge faca­de af Glim­m­in­ge­hus i Skå­ne. Byg­nin­gen er den bedst beva­re­de, og for sin tid mest sik­re, mid­delal­der­her­re­gård i Skan­di­navi­en. Den blev opført i 1499–1506 som impo­ne­ren­de resi­dens for den dan­ske rid­der Jens Hol­ger­sen Ulf­stand og hans fami­lie.

The lone and rat­her nar­row entran­ce in the nort­hern faca­de of Glim­m­in­ge­hus in Sca­nia. The buil­ding is the best pre­ser­ved, and for its time most secu­re, medi­e­val manor in Scan­di­navia. It was establis­hed 1499–1506 as the impo­sing resi­den­ce for the Danish knight Jens Hol­ger­sen Ulf­stand and his family.

Foto: Juni 2011, Ham­men­hög, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6370 x 3995.)

Bil­le­der fra sam­me sted / Ima­ges from the same site:
Glim­m­in­ge­hus, beg­næ­se / Glim­m­in­ge­hus mur­der hole
Glim­m­in­ge­hus, nord­li­ge faca­de 1 / Glim­m­in­ge­hus nort­hern faca­de 1
Glim­m­in­ge­hus, nord­li­ge faca­de 2 / Glim­m­in­ge­hus nort­hern faca­de 2
Glim­m­in­ge­hus, syd­li­ge faca­de / Glim­m­in­ge­hus, sout­hern faca­de
Glim­m­in­ge­hus, set fra syd­vest / Glim­m­in­ge­hus seen from sout­hwest
Glim­m­in­ge­hus, vest­li­ge gavl / Glim­m­in­ge­hus, western gab­le
Glim­m­in­ge­hus, øst­li­ge gavl / Glim­m­in­ge­hus, eastern gab­le