Gammelt rynket egetræ (Quercus robur)

NATUR / NATURE, Træer og buske / Trees & bushes

Old wrinkled oak tree

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Det­te ryn­ke­de og arre­de gam­le ege­træ er en del af hoved­vej 9 langs syd­ky­sten af Sve­ri­ge. Træ­et står prak­tisk taget med rød­der­ne i Øster­sø­en.

This wrink­led and scar­red old oak tree is a part of main road 9 along the sout­hern coast of Swe­den. Pra­cti­cal­ly spe­aking the tree stands with its roots in the Bal­tic Sea.

Foto: Maj 2010, Svar­te, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)