Gammelt købmandslager i Skåne

Bygninger / Buildings, HISTORIE / HISTORY

Old store house in Scania

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Gam­melt køb­mandsla­ger i Smy­ge­hamn, Skå­ne, fra begyn­del­sen af det 19. århund­re­de.

Old sto­re hou­se in Smy­ge­hamn, Sca­nia, from the begin­ning of the 19th cen­tury.

Foto: Sep­tem­ber 2009, Smy­ge­hamn, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5790 x 3814.)