Gammel svensk milesten

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Old Swedish milestone

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Gam­mel svensk mile­sten på hoved­vej 101, lige vest for Östra Vem­men­hög i Skå­ne. Östra Vem­men­hög Kir­ke kan ses i bag­grun­den.

Trel­le­borgs Muse­um, Peter Ross-Lind­holm:
Kro­nen til­hør­te FRS, Fre­de­ri­cus Rex Sve­ci­ae (den sven­ske kong Fredrik I 1720–1751), distan­cen til den nær­me­ste kro (Ski­varp Krog) var 1 svensk mil (10.689 m på tids­punk­tet). Mile­ste­nen blev sat op i 1728 af lens­høv­din­gen på Malmöhus, Johan Cron­man (embeds­pe­ri­o­de 1727–1737).

Old mile­sto­ne at main road 101, just west of Östra Vem­men­hög (church) in Sca­nia.
Peter Ross-Lind­holm from Trelleborg’s Muse­um: The crown belon­ged to FRS, Fre­de­ri­cus Rex Sve­ci­ae (the Swe­dish king Fredrik I 1720–1751), the distan­ce to the nea­rest inn (Ski­varp Inn) was 1 Swe­dish mile (10.689 m at the time). The mile­sto­ne was establis­hed 1728 by the coun­ty gover­nor of Malmöhus, Johan Cron­man (1727–1737).

Foto: April 2011, Skurup, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5497 x 3743.)